Naš sajt fiziosd.rs poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta, te bismo želeli da vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uredjena naša politika privatnosti. Molimo Vas da pročitate Politiku Privatnosti koju navodimo ispod, da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Registracijom za bilo koju uslugu na našem sajtu fiziosd.rs, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca inetrnet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje odredjenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje tražite.Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje emailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, kao i e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu ili informaciju koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično idnetifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih imformacija izmerili broj poseta na internet sajtu,pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerilifrekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa,tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivoza odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sledbeici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnou kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, odnosno mladji od 18 godina, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informaciju o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici Privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogutražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sas svojim politikamazaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naši sajtovi koriste tzv.”kolačiće” (u nastavku Cookies). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledč ( u nastavku browser) čuva na Všem računaru i koji pomažu da se identifikujetena web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je ppdešena tako da automatski prihvata sve cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a.Na našim sajtovima koristimo Cookie-je isključivo kako bismo vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analyttics i Google Ads.

Medicinski Uslovi (Disclaimer)

Pregledavanjem ove web stranice ili bilo čega što je dostupno na ili putem ove web stranice, prihvatate sve delove ove Izjaveo Odricanju Odgovornosti, stanite sada i ne pristupajte ili koristite ovu web stranicu.
Internet sajt koristite na sopstveni rizik.Fiziosd je onlajn sajt koji pruža informacije, kao i okvirne savete iz oblasti fizioterapije ; kao takav njije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja. Trebalo bi da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logo, grafika, slike i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasnoštvo Fiziosd ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Fiziosd će zaštititi svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.